Información sobre la convocatoria de becas Erasmus+ para el curso 2022-2023

Plazo de presentación:  hasta el 25 de enero de 2021.
Tendrá lugar una reunión informativa para el alumnado  interesado,
 el jueves 13 de enero, a las 14.00, en el aula de Orquesta.

BASES CONVOCATORIA 2021-22 DE BECAS ERASMUS+ PARA ALUMNADO (SMS-SMP) MOBILIDADES A REALIZAR NO CURSO 2022-2023

 1.-INTRODUCIÓN E MARCO LEGAL

Erasmus+ é o Programa da Unión Europea nos campos da educación, a formación, a xuventude e o deporte para o período 2014- 2021, que propónse os seguintes retos:

-Loitar contra os crecentes niveis de desemprego.

-O desenrolo do capital social entre os xóvenes.

-A promoción de reformas sistémicas nos países participantes.

A presente convocatoria réxese polas Bases das que consta, e pola normativa seguinte:

-REGULAMENTO (UE) No 1288/2013 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO,

“de 11 de diciembre de 2013 por el que se crea el programa «Erasmus+», de educación, formación, juventud y deporte de la Unión y por el que se derogan las Decisiones n o 1719/2006/CE, 1720/2006/CE y 1298/2008/CE”

https://www.boe.es/doue/2013/347/L00050-00073.pdf

-GUÍA XERAL DO PROGRAMA ERASMUS+

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmusplus-programme-guide_es.pdf

-INFORMACIÓN E NORMATIVA DO SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN (SEPIE)

http://www.sepie.es/

-REGULAMENTO DO PROGRAMA ERASMUS DO CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DA CORUÑA

https://www.csmcoruna.com/images/stories/REGLAMENTO_ ERASMUS.pdf

2.- OFERTA DE BECAS

O Conservatorio Superior de Música da Coruña abre a convocatoria de Mobilidades Erasmus, dentro do Programa Erasmus +. O

SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN asignou á nosa Institución:

9 BECAS DE MOBILIDADE DE ESTUDANTES PARA ESTUDOS (SMS)

1 BECAS DE MOBILIDADE PARA PRÁCTICAS (SMP)

 Mobilidade para estudos (SMS): para realizar unha mobilidade os alumnos deben estar matriculados alo menos en segundo ano (deben ter superados 60 créditos ao inicio da mobilidade). É dIcir, un alumno que curse 1º pode solicitar realizar unha mobilidade o curso seguinte e ser seleccionado para elo, pero a mobilidade soamente poderá iniciarse si efectivamente ten superados os 60 créditos do primeiro curso.

Mobilidade para prácticas (SMP): Sin restricción. A mobilidade de prácticas tamén pode ser solicitada por estudantes recién titulados. No caso de recién titulados, realizarán a mobilidade dentro do ano seguinte á finalización dos estudos.

3.- CENTROS DE DESTINO

Consultar o cadro de Institucións Socias no apartado Erasmus da web www.csmcoruna.com

4.- DURACIÓN DA MOBILIDADE

Estudos: de 3 a 12 meses (máximo financiado: 7 meses) Prácticas: de 2 a 12 meses (máximo financiado: 3 meses)

NOVEDADE NO PROGRAMA ERASMUS+: Un mismo alumno poderá realizar mobilidades por un máximo de 12 meses por ciclo de estudos:

-Grao, Formación Profesional ou Titulación equivalente de Grado Superior

-Máster

-Doctorado

5.-CUANTÍA DA BECA ERASMUS+

Tanto para estudos como para prácticas, a beca Erasmus +, é dicir, a axuda financieira mensual da UE virá determinada segundo o nivel de vida do país de destino. O SEPIE determina anualmente a cantidade a pagar.

 A modo orientativo, a beca Erasmus págase de acordo coa seguinte táboa:

Grupo 1 Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein,

Luxemburgo, Noruega, ReinoUnido, Suecia

300€ / mes
Grupo 2 Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, España, Francia,

Grecia, Italia, Malta, Países Bajos, Portugal

250€ / mes
Grupo 3 Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Rumanía, Turquía 200€ / mes

 

Os alumnos poden recibir axudas adicionais ou únicas doutras fontes (nacionais, rexionais, da institución, etc.) .Conservan calquer beca ou préstamo concedido para estudar na súa institución de orixe. Están exentos de abonar taxas académicas ou administrativas, exámenes ou acceso a laboratorios e bibliotecas. Outros gastos, nas mesmas condicións que os estudantes locais. O alumnado non debe abonar nengunha taxa por organización ou xestión da mobilidade.

 6.- PAGO DA BECA

Ingresaráse vía transferencia bancaria no primeiro mes de estancia o 80% do total da beca.

Ao finaliza-la mobilidade, o estudante debe entregar ao Coordinador Erasmus do Conservatorio Superior de Música da Coruña a seguinte documentación:

-certificado de estancia

-“transcript of records”, documento coas calificacións.

-debe cumplimentar online o “informe final” na “MobilityTool”.

Dentro dos 15 días seguintes á entrega desta documentación, abonaráse via transferencia bancaria o 20% restante da beca.

7.- AXUDAS ADICIONAIS DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

-Estudantes en situación de desvantaxe económica (becas xerais do MECD) 200€ mensuais

Estudantes con discapacidade

Establecerase un procedemento por parte do SEPIE para a concesión destas axudas, que poderán ser superiores ás establecidas con carácter xeral.

8.- AXUDA ADICIONAL DA XUNTA DE GALICIA

O coordinador Erasmus remitirá ao alumnado a información sobre esta convocatoria.

9-. ESTUDANTES CON BECA CERO

 No hipotético caso de Institucións que teñan un maior número de alumnos admitidos en Institucións de acollida que mobilidades financiadas concedidas polo SEPIE, esos estudantes poderán realizar mobilidad Erasmus, pero sen recibir financiación, é dicir, sendo considerados estudantes con Beca Cero.

As institucións poderán adxudicar becas Erasmus sen financiación da UE:

-Para un periodo de mobilidade completo,

-Adicional a un período de mobilidade con financiación da UE.

-Deberán cumplir tódolos requisitos establecidos con carácter xeral, agás os de financiación.

10.- PROCESO DE SOLICITUDE

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

  • Impreso de Solicitude do Conservatorio, indicando preferencia de destinos priorizada (máximo 3 destinos).
  • Curriculum (en galego ou castelán, e unha copia en inglés) (unha copia por cada destino solicitado).
  • Entregar unha grabación de aproximadamente 15 minutos en CD o DVD (unha copia por cada destino solicitado). A grabación pode consistir nun link de youtube ou similar, ou ben nun CD ou
  • Carta de motivación en inglés, ou no idioma da institución de destino solicitada, explicativa do proxecto de estudos ou prácticas e das razón persoais que levan a solicitar a mobilidade, de 1 folio máximo (unha copia por cada destino solicitado).
  • Carta de conformidade do Profesor da especialidade, en inglés ou no iidoma da institución de destino solicitada (unha copia por cada destino solicitado)
  • Calquer outra documentación complementaria que o candidato desexe aportar como acreditativa de méritos (outras titulacións, concursos, certificado de idiomas, etc) (unha copia por cada destino solicitado).
  • Unha foto tamaño carnet por cada destino solicitado

 

PRAZO DE ENTREGA DA DOCUMENTACIÓN

 A Documentación deberá entregarse, nun sobre pechado, na Secretaría do Conservatorio Superior de Música da Coruña.

Importante: O Prazo de entrega remata ás 12.00 do 25 de Xaneiro de 2022. Non se recollerá Documentación en Secretaría con posterioridade a este prazo.

Se a Documentación é enviada por correo postal deberá enviarse por correo certificado, a cuxo efecto se presentará en sobre aberto para ser datado e sellado pola oficina de correos (correo administrativo), segundo o procedemento establecido no artículo 31 do Real Decreto 1829/1999, de 3 de decembro (BOE de 31.12.99), de maneira que quede constancia da súa remisión en prazo

ELECCIÓN DE CANDIDATOS

A Comisión Erasmus reuniráse ao término do prazo de presentación de solicitudes, e terá como criterios básicos os seguintes: 1.-Valoración do Expediente Académico

2.-Interés do Proxecto explicado na Carta de Motivación do Candidato

3.- Prioridade aos Cursos máis altos; para elo pondérase a media do expediente en relación ao curso no que esté o alumno (alumnos de 4º x 1.3; alumnos de 3º x 1.2; alumnos de 2º x 1.1; alumnos de 1º x 1)

4.- Presentación de Certificado Oficial de Coñecemento do Idioma da Institución de destino. 5.-Outros Méritos.

As propostas de mobilidade seleccionadas por esta Comisión serán enviadas ás Institucións socias. A realización final da mobilidade é decisión da Institución de destino.

11.-RECOÑECEMENTO E TRANSFERENCIA                                 DE CRÉDITOS EN MOBILIDADES DE ESTUDOS (SMS)

A formación dos alumnos que disfrutan dunha beca de mobilidade Erasmus non será idéntica a aquela que recibirían no centro, pero sí ten que plantexar un equilibrio entre as asignaturas teóricas e prácticas para unha adecuada formación do estudante similar á ofrecida no CMUS da Coruña.

En ningún caso poderán cursarse asignaturas xa superadas no centro de orixe.

Ao deseña-lo acordo de estudos do alumno no centro de acollida, potenciaráse a filosofía básica do Programa Erasmus en canto a equivalencias, é dicir, a equivalencia curso completo por curso completo, sempre que este criterio favoreza a formación do alumno. En aqueles casos nos que non sexa posible, o estudante matricularáse soamente daquelas asignaturas obligatorias que lle vaian a ser recoñecidas e cursará as demáis o ano seguinte.

Os estudantes que cursen estudos en institucións extranxeiras, en virtude dun acordo debidamente aprobado polo centro, teñen dereito aor ecoñecemento dos estudos cursados.

O número de créditos segundo periodo de estudos será:

  • 15-18 ECTS para estancias de 3
  • 25-33 ECTS para unha duración dun semestre.
  • 37-66 ECTS para unha duración dun curso académico

O número total de créditos para unha estancia anual non poderá ser superior a 66 ECTS. Para que os seus estudos no extranxeiro poidan ser obxecto de recoñecemento académico, o estudante seleccionado debe de estar matriculado, obligatoriamente, de tódalas asignaturas cuxo recoñecemento pretenda efectuar.

Soamente serán obxecto de recoñecemento aquelas asignaturas ou cursos que previamente teñan sido acordados e recollidos no Acordo de Estudos, incluíndo os posibles cambios que sexan consecuencia de incidencias non previstas e fosen debidamente autorizados.

De existir algunha asignatura suspensa no CMUS da Coruña previa á realización da mobilidade, ésta poderá ser incluída no acordo de estudos e cursada e aprobada no centro de destino, sempre e cando exista un informe favorable do Departamento correspondente do CMUS da Coruña, unha vez comprobada na programación de dita materia, (que deberá facilita-lo alumno), a correspondencia dos contidos básicos da asignatura no centro de destino cos do CMUS da Coruña.

Das asignaturas calificadas con suspenso na institución de destino pode examinarse o estudante no Conservatorio Superior de Música da Coruña na convocatoria extraordinaria, pero figurarán no expediente do alumno, computándose as convocatorias consumidas.

12.-RENUNCIAS

En caso de renuncia á beca Erasmus, ésta deberá ser presentada por escrito, ao coordinador Erasmus, alo menos con dúas semanas de antelación ao inicio da realización da mobilidade.

Se un beneficiario renuncia a realiza-la súa mobilidade sen unha causa xustificada será penalizado e non terá dereito á concesión dunha beca de Mobilidade durante o seguinte curso académico. Enténdense como causas xustificadas:

Enfermidade ou accidente grave.

Enfermidade ou falecemento dun familiar ata de segundo grao. Cumprimento dun deber público.

Calquer outra causa suficientemente acreditada e xustificada a xuicio da Comisión ERASMUS do Conservatorio Superior de Música de A Coruña.

IMPRESO SOLICITUDE BECA ALUMNADO ERASMUS+

(SMS ou SMP)

 

 

Nome e Apelidos                                                                                                                                                                

 

Data de Nacemento                                  DNI                                                                    

 

Enderezo                                                                                                                                                               

 

Correo Electrónico                                                                                                                                                               

 

Teléfono                                            Alumno da Especialidade de                                                          Curso                                                          

 

Tipo de mobilidade solicitada: ¿Estudos o Prácticas?                                                         

 

Destinos solicitados (por orden de preferencia, máximo 3):

 

 

1º _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

2º _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

3º _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

Subliñar ou rodear o período para o que solicita a mobilidade:

 

 

1º semestre        /       2º semestre       /       Curso Completo

 

 

 

 

Idiomas que domina (subliñar ou rodear):

 

 

Inglés nivel elemental – Inglés nivel medio – Inglés nivel alto Francés nivel elemental – Francés nivel medio – Francés nivel alto Alemán nivel elemental – Alemán nivel medio – Alemán nivel alto

Outros Idiomas (especificar nivel):

 

 

 

A Coruña,           /                                   /                            

 

 

 

Sinatura do solicitante :                                                                                        

Anterior CANDIDATURAS XUNTA DELEGADOS

Deje su comentario

Diseño Web GVT GALLEGA S.L © 2021. All Rights Reserved